Terapie

 1. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od urodzenia do 4 lat.

 2. Terapia osób z wadami wymowy (np. seplenienie, rotacyzm, gammacyzm, i inne).

 3. Terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

 4. Terapia dzieci z zespołem Downa, Aspergera, spektrum autyzmu.

 5. Terapia dzieci niesłyszących, niedosłyszących, zaimplantowanych – trening słuchowy, programowanie językowe.

 6. Terapia dzieci uszkodzonych neurologicznie ( różnego typu sprzężenia).

 7. Terapia dzieci zagrożonych jąkaniem, terapia pacjentów jąkających się.

 8. Terapia dzieci z grupy ryzyka dysleksji oraz nadpobudliwych psychoruchowo.

 9. Terapia dzieci z dyspraksją (rozwojowe zaburzenia koordynacji), afazją, dysfazją.

 10. Terapia osób dorosłych z zaburzeniami o typie afazji, dysartrii, SM, demencja, oraz innymi zaburzeniami neurologicznymi

 11. Emisja głosu osób medialnych, bądź wszystkich którzy chcą poprawić jakość swojego głosu, mowy i dykcji.

Szkolenia

 1. Nauka gryzienia, żucia i połykania pokarmów – stymulacja orofacjalna, techniki domykania ust, stymulacja do jedzenia, masaż wewnątrz jamy ustnej, – warsztat terapeutyczny dla rodziców przy udziale dziecka.

 2. Masaż niemowlęcia –  stymulacja punktów neuromotorycznych.

 3. Uspawnianie ogólnorozwojowe niemowlęcia – warsztaty szkoleniowe dla rodziców przy udziale dziecka.

 4. Nauka podawania pokarmów stałych, dobór kubka, łyżeczki, techniki podawania pokarmów – warsztat szkoleniowy dla rodziców, opiekunów przy udziale dziecka.

 5. Programowanie rozwoju językowego małego dziecka z wadą słuchu.

 6. Alternatywne metody komunikacji w pracy z małym dzieckiem.

 7. Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne w usprawnianiu płynności mowy dziecka jąkającego się.

 8. Zabawy rozwijające sprawność językową małego dziecka.

 9. Złote reguły harmonijnego rozwoju mowy dziecka.